February 24, 2024

ภาพยนตร์ที่มี คริส อีแวนส์

ภาพยนตร์ที่มี คริส อีแวนส์ เป็นดาราคนประเทศอเมริกา อีแวนส์มีชื่อเสียงจากหน้าที่ซูเปอร์วีรบุรุษในฐานะ “คนพลังไฟ” ซึ่งเป็นตัวละครจากมาร์เวลคอมิกส์ ในรูปภาพยนตร์เรื่อง สี่พลังคนกายสิทธิ์ (2005) แล้วก็ สี่พลังคนกายสิทธิ์: เกิดซิลเวอร์ เซิรฟเฟอร์...